Loading...
ماده 16 قانون برگزاری مناقصات
شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها
الف - هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه. جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد. نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند
ب - شرکتکنندگان در مناقصه. اسناد مناقصه و پیشنهادهای خود را باید در پاکت های جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف). پیشنهاد فنی بازرگانی (پاکت ب) و پیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکت ها را در لفاف مناسب و لاک و مهر شده قرار دهند
ج - مناقصه گزار موظف است درمهلت مقرر همه پیشنهادهای ارائه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت. ثبت و تا جلسه بازگشائی. از پاکت ها صیانت نماید
د - هرگونه تسلیم. تحویل. اصلاح. جایگزینی و یا پس گرفتن پیشنهاد باید به صورت قابل گواهی و در مهلت و مکان مقرر در اسناد مناقصه انجام شود
سیر تحول ماده 16 قانون برگزاری مناقصات