Loading...
ماده 15 قانون برگزاری مناقصات
ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها
الف - شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خود را به ترتیب زیر تهیه و به مناقصه گزار تسلیم کنند:
1 - تهیه و تکمیل اسناد و پیشنهادها
2 - تسلیم پیشنهادها در مهلت مقرر در فراخوان مناقصه
3 - دریافت رسید تحویل پیشنهادها
ب - مهلت قبول پیشنهادها درمورد مناقصات داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز و یک ماه باشد
سیر تحول ماده 15 قانون برگزاری مناقصات