Loading...
ماده 17 قانون برگزاری مناقصات
توضیح و تشریح اسناد
الف - چنانچه شرکت کننده در اسناد مناقصه. ابهام یا ایرادی مشاهده کند. می تواند از مناقصه گزار توضیح بخواهد
ب - توضیحات و پاسخ به پرسش های مناقصه گران و همچنین درصورت تشکیل (جلسه توضیح اسناد". رونوشت صورتجلسه آن مطابق ماده (22) این قانون به طوریکسان برای همه شرکت کنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد
سیر تحول ماده 17 قانون برگزاری مناقصات