Loading...
ماده 12 قانون برگزاری مناقصات
ارزیابی کیفی مناقصه گران
الف - در ارزیابی کیفی مناقصه گران. باید موارد زیر لحاظ شود:
1 - تضمین کیفیت خدمات و محصولات
2 - داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر
3 - حسن سابقه
4 - داشتن پروانه کار یا گواهینامه های صلاحیت. درصورت لزوم
5 - توان مالی متقاضی برای انجام کار درصورت لزوم
ب - مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح زیر است:
1 - تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها
2 - تهیه اسناد ارزیابی
3 - دریافت. تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان
4 - ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه گران و رتبه بندی آنها
5 - اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیتدار به کارفرما و امتیازات و رتبه آنها (تهیه لیست کوتاه)
6 - مستندسازی ارزیابی کیفی مناقصه گران
ج - سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی حداکثر سه ماه پس از تصویب این قانون آئین نامه اجرائی ارزیابی کیفی مناقصه گران را با رعایت موازین مقرر در این ماده که بیانگر شاخص های اندازه گیری و روش ارزیابی مناقصه گران باشد تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
آیین نامه اجرایی بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات
سیر تحول ماده 12 قانون برگزاری مناقصات