Loading...
ماده 11 قانون برگزاری مناقصات
روش های انجام مناقصه
مناقصه به طرق زیر انجام می شود:
الف - در معاملات کوچک. کارپرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا. خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسوولیت خود. معامله را با تامین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد
ب - در معاملات متوسط. کارپرداز یا مامور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا. خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه وصلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی. با تامین کیفیت مورد نظر. چنانچه بهای به دست آمده مورد تایید مسوول واحد تدارکاتی یا مقام مسوول همتراز وی باشد. معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تایید مسوول تدارکاتی یا مقام مسوول همتراز وی. به تعداد موجود کفایت می شود
تبصره - چنانچه مسوولیت واحد تدارکاتی برعهده کارپرداز واحد باشد امضای نامبرده به منزله امضای مسوول واحد تدارکاتی است درصورتی که دستگاه اجرائی فاقد کارپرداز باشد می توان وظایف مندرج در این قانون را به متصدیان پستهای مشابه سازمانی و یا به مامور خرید محول نمود
ج - در معاملات بزرگ به یکی از روش های زیر عمل می شود:
1 - برگزاری مناقصه عمومی ازطریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار
2 - برگزاری مناقصه محدود
سیر تحول ماده 11 قانون برگزاری مناقصات