Loading...
ماده 13 قانون برگزاری مناقصات
فراخوان مناقصه
الف - مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:
1 - نام و نشانی مناقصه گزار
2 - نوع. کمیت و کیفیت کالا یا خدمات
3 - نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه
4 - محل. زمان و مهلت دریافت اسناد. تحویل و گشایش پیشنهادها
5 - مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (درصورتی که تعیین آن میسر یا به مصلحت باشد) درمواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد. برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می شود
ب - فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار از دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد
ج - مناقصه گزار می تواند علاوه بر موارد مذکور در بند (ب) این ماده از طریق سایر رسانه های گروهی و رسانه های ارتباط جمعی یا شبکه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید
د - درصورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین المللی باشد. یا استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی مطرح باشد. باید با کسب مجوزهای مربوط و با رعایت موازین قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرائی کشور دراجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 آگهی مربوط در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار و حداقل یک نوبت دریکی از روزنامه های انگلیسی زبان داخل و یک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع مناقصه. منتشر شود
سیر تحول ماده 13 قانون برگزاری مناقصات