Loading...
ماده 3 قانون شوراهای حل اختلاف
هر شورا دارای رئیس. دونفر عضو اصلی و یک نفر عضو علیالبدل است و در صورت نیاز میتواند برای انجام وظایف خود دارای مسوول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذیربط وی صادر میشود.
سیر تحول ماده 3 قانون شوراهای حل اختلاف