Loading...
ماده 2 قانون شوراهای حل اختلاف
شوراهای حل اختلاف در شهرها و در صورت لزوم در روستاها به تعداد لازم تشکیل میگردد.

تبصره - رئیس قوه قضائیه می تواند برای رسیدگی به امور خاص به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد.
سیر تحول ماده 2 قانون شوراهای حل اختلاف