Loading...
ماده 4 قانون شوراهای حل اختلاف
در هر حوزه قضائی یک یا چند نفر قاضی دادگستری که قاضی شورا نامیده میشوند. مطابق مقررات این قانون انجام وظیفه مینمایند.

تبصره1 - قوه قضائیه میتواند برای تامین قضات شورا از میان قضات شاغل یا بازنشسته استفاده نماید.

تبصره2 - مرکز امور شوراها میتواند از قضات شورا به صورت تمام وقت یا پاره وقت استفاده نماید.

تبصره3 - رئیس قوه قضائیه می تواند یک قاضی را برای چند شورا تعیین کند.
سیر تحول ماده 4 قانون شوراهای حل اختلاف