Loading...
ماده 4 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

اصل بر صحت اطلاعات ثبت شده مودی در سامانه مودیان است مگر خلاف آن اثبات شود. ماموران مالیاتی، جز در مواردی که مودی از ثبت نام در سامانه امتناع کرده و یا به ترتیبی که در ماده (9) ذکر شده، اثبات شود که در ثبت اطلاعات خود در سامانه مودیان تخلف نموده است، حق مراجعه به محل فعالیت مودی و مطالبه دفاتر، اسناد و مدارک وی و رسیدگی به آنها را ندارند.

سیر تحول ماده 4 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان