Loading...
ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف
عضویت در شورا افتخاری است. قوه قضائیه به تناسب فعالیت و میزان همکاری قضات. اعضاء و کارکنان شورا پاداش مناسب پرداخت می کند.

در خصوص اعضاء و کارکنان تمام وقت نیز با رعایت حداقل پرداخت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت می نماید.
سیر تحول ماده 31 قانون شوراهای حل اختلاف