Loading...
ماده 32 قانون شوراهای حل اختلاف
در صورت فوت یا استعفاء یا عزل اعضای شورا. عضو علیالبدل با دعوت رئیس حوزه قضائی جایگزین عضو مذکور میشود.

تبصره - در غیاب عضو شورا. با دعوت رئیس شورا. عضو علیالبدل عهدهدار وظیفه وی می باشد.
سیر تحول ماده 32 قانون شوراهای حل اختلاف