Loading...
ماده 5 قانون شوراهای حل اختلاف
حکم انتصاب قاضی شورا توسط رئیس قوه قضائیه و حکم انتصاب هریک از اعضای شورا پس از احراز شرایط مقرر در این قانون. با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر میشود.
سیر تحول ماده 5 قانون شوراهای حل اختلاف