Loading...
ماده 22 لایحه برنامه ششم توسعه
برای محور قرار دادن رشد بهره وری در اقتصاد. تمام دستگاه های اجرایی و نیروهای مسلح مکلفند ضمن اجرایی نمودن چرخه مدیریت بهره وری در مجموعه خود؛ تمهیدات لازم را برای عملیاتی نمودن این چرخه در واحدهای تحت تولیت خود با هماهنگی سازمان ملی بهره وری ایران فراهم نموده و گزارش سالانه آن را به سازمان ملی بهره وری ایران ارائه نمایند.
سیر تحول ماده 22 لایحه برنامه ششم توسعه