Loading...
دستورالعمل 212/15683/ص
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001736448 مورخ 1402/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال از تاریخ تصویب عبارت «جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد» از قسمت انتهایی بند 8 دستورالعمل بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه 1401(به شماره 100917 مورخ 140
نوع : دستورالعمل    
شماره : 212/15683/ص    
تاریخ : 1402/08/24    

مدیران کل محترم امور مالیاتی

تصویر دادنامه شماره 140231390001736448 مورخ 1402/07/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال از تاریخ تصویب عبارت «جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد» از قسمت انتهایی بند 8 دستورالعمل بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه 1401(به شماره 100917 مورخ 1401/05/26 وزارت امور اقتصادی و دارایی) برای رعایت مفاد رای مذکور، به پیوست ارسال می ‌شود.

در قسمت انتهایی بند 8 مقرره مورد شکایت در مورد پرونده مودی مالیات بر ارزش افزوده که وفق حکم بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 قطعی می ‌شود، چنانچه کتمان بخشی از درآمد احراز و اثبات شود، عدم قابلیت بخشودگی جرایم مالیاتی مربوط پیش بینی شده است.

شاکی مدعی است، اتخاذ تصمیم در خصوص بخشودگی تمام یا بخشی از جرایم مالیاتی صرفا در اختیار سازمان امور مالیاتی است و ارتباطی با بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 ندارد و از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی خارج و با بند مذکور از قانون بودجه 1401 و ماده 191 قانون مالیات های مستقیم و دادنامه شماره 1005 مورخ 1401/06/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر است.

 بر اساس رای شماره 6448 مرجع فوق، عبارت مذکور در مقرره مورد شکایت در خصوص عدم قابلیت بخشودگی جرایم مربوط، به جهت تضییع حقوق مودیان و به علت خارج بودن از حدود اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی و مخالفت با قانون، از زمان تصویب ابطال شد.