Loading...
دستورالعمل 2پ210/58109/د
اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم
نوع : دستورالعمل    
شماره : 2پ210/58109/د    
تاریخ : 1402/08/24    

«اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم»

 

در اجرای ماده 172 قانون مالیات های مستقیم، تغییرات ذیل در ضوابط اجرایی موضوع ماده موصوف صورت می پذیرد:

در بند (3) ضوابط اجرایی یاد شده، عبارات «موسسه غیرتجاری خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص(خانه ای بی)» بعد از عبارت «موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان» اضافه می شود.

 

سید احسان خاندوزی- وزیر امور اقتصادی و دارایی

بهرام عین اللهی- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

محمدعلی زلفی گل- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

رضامراد صحرایی- وزیر آموزش و پرورش