Loading...
بخشنامه 212/13646/ص
ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001672201 مورخ 1402/7/1 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای سید مصطفی هاشمی موسوی از ماده (11) آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویب نامه شماره 1
نوع : بخشنامه    
شماره : 212/13646/ص    
تاریخ : 1402/08/29    

مدیران کل محترم امور مالیاتی

تصویر دادنامه شماره 140231390001672201 مورخ 1402/7/1 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای سید مصطفی هاشمی موسوی از ماده (11) آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویب نامه شماره 15275560384ه مورخ 1401/8/23 هیات وزیران; برای استحضار ارسال می‌ شود.

 

خلاصه پیام رای :

در ماده (11) آیین نامه موضوع شکایت، برخورداری شرکت ‌های دانش بنیان از امتیازات مقرر در بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان منوط به ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده 95 ق.م.م در موعد مقرر و به ترتیب اعلامی از سوی سازمان امور مالیاتی شده است .

* شاکی مدعی است ماده (11) آیین نامه مذکور بر خلاف مقررات قانونی است زیرا اولا مشروط نمودن برخورداری از امتیازات مقرر در ماده 11 قانون مذکور به ارایه اظهارنامه مالیاتی و...، بر خلاف مفاد ماده 11 قانون یاد شده می ‌باشد که برقراری امتیازات موصوف را منوط به هیچ شرطی نکرده است بعلاوه آنکه ذکر عبارت «مالیات قطعی» در ماده 11 قانون مذکور، بدان معنی است که اعتبار مالیاتی موضوع ماده مذکور بعد از زمان قطعی شدن مالیات (یعنی پس از اتمام بررسی‌ ها و اعمال جرایم از جمله عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و اسناد توسط حوزه مالیاتی) اعمال خواهد شد. ثانیا در ماده 11 قانون مذکور از عبارت «نرخ صفر مالیاتی» صحبتی به میان نیامده تا انجام تکالیف مندرج در ماده 11 آیین نامه مذکور لازم آید.

* به موجب دادنامه دیوان، با عنایت به اینکه تبصره 1 ماده 146 مکرر ق.م.م استفاده از هر گونه مشوق مالیاتی [در نظر گرفتن امتیازات مقرر در بند (ت) ماده 11 قانون فوق الذکر نیز نوعی مشوق مالیاتی برای شرکت‌ های دانش بنیان محسوب می ‌شود] به صورت مطلق منوط به انجام دادن تکالیف مندرج در تبصره 1 ماده مذکور از جمله ارایه اظهارنامه مالیاتی می ‌باشد و از طرفی، ارایه اظهارنامه مالیاتی و انجام تکالیف قانونی توسط فعالان اقتصادی، و لو اینکه آنها یا موضوع فعالیت آنها معاف یا غیرمشمول مالیات باشد، ضرورت دارد; بنابراین منوط کردن برخورداری شرکت‌ های مذکور از امتیازات موصوف به انجام تکالیف مندرج در ماده 11 آیین نامه موضوع شکایت، مخالف قوانین ناظر بر موضوع نمی‌باشد.