Loading...
ماده 23 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

هر شخصی که به قصد تقلب یا اخلال در نظام مالیاتی کشور اقدام به تولید، عرضه یا استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و پایانه های فروشگاهی معیوب یا تجهیزات معیوب کننده کند یا پایانه فروشگاهی خود یا دیگران را تخریب کند علاوه بر جبران ضرر و زیان حسب مورد به یک یا چند مورد از مجازات های تعزیری درجه شش قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس محکوم می شود.

تبصره 1- تکرار جرم موضوع این ماده برای بیش از سه بار، حسب مورد موجب مجازات های تعزیری درجه پنج قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس می شود.

تبصره 2- اقدام به جرم موضوع این ماده به صورت گروهی و سازمان یافته موجب مجازات­های تعزیری درجه چهار قانون مجازات اسلامی به غیر از حبس حسب مورد می شود.

سیر تحول ماده 23 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان