Loading...
ماده 118 قانون شهرداری
در هر زمان که وزارت کشور آمادگی لازم را برای استفاده از کار ماشین های کامپیو تر در هر حوزه انتخابیه داشته باشد چگونگی اجرای انتخابات آن حوزه طبق دستورالعملهای وزارت کشور خواهد بود. (الحاقی 1355/4/15)
سیر تحول ماده 118 قانون شهرداری