Loading...
ماده 84 قانون شهرداری
موسسات وابسته به شهرداری از قبیل لوله کشی - آب - برق - اتوبوسرانی که دارای شخصیت حقوقی بشوند می توانند با اصول بازرگانی اداره شوند اساسنامه این قبیل موسسات باید به تصویب انجمن شهر و موافقت وزارت کشور برسد.
شهرداری پایتخت مجاز است موارد مذکور در بند 8 ماده 55 و ماده 84 قانون شهرداری مصوب سال 1334 و مواد 54 و 111 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال 1345 و همچنین تبصره 5 ماده 2 و مواد 15 - 16 - 22 و 31 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347 را پس از تصویب انجمن شهر به موقع اجرا بگذارد. (اصلاحی 7/4/1351) تبصره - وزارت کشور می تواند به هر یک از شهرداری ها که مقتضی بداند اجازه دهد تمام یا برخی از مواد و تبصره های مندرج در این بند را پس از تصویب انجمن شهر مربوط به موقع اجراء بگذارد. (اصلاحی 7/4/1351)
شماره تاریخ موضوع
55090/210 1388/06/02 ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 238 مورخ 3/3/88
شماره تاریخ موضوع
201-4 1392/03/28 صورتجلسه مورخ 20-3-1392 شورای عالی مالیاتی در اجرای بند3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم
سیر تحول ماده 84 قانون شهرداری