Loading...
ماده 68 قانون شهرداری
بودجه و تخصیص اعتبارات شهرداری به استثنای موارد زیر که از محل درآمدهای مستمر شهرداری پرداخت خواهد شد. (اصلاحی 1345/11/27)
1 - ده درصد سهم بهداری.
2 - سه درصد سهم آموزش و پرورش.
3 - چهار درصد برای مبارزه با بیسوادی که از طریق کمیته ملی پیکار با بیسوادی به مصرف خواهد رسید.
4 - سه درصد برای امور تربیت بدنی و پیشاهنگی.
5 - یک و نیم درصد سهم کتابخانه عمومی موضوع قانون تاسیس کتابخانه عمومی در تمام شهر ها مصوب دی ماه 1344. بموجب تبصره 49 قانون بودجه اصلاحی سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور مصوب 1352/11/7 از تاریخ اول دی ماه 1352 شهرداری ها از پرداخت سهام بهداری. آموزش و پرورش. کمیته ملی پیکار با بیسوادی. تربیت بدنی و پیشاهنگی و کتابخانه های عمومی موضوع بندهای 1 تا 5 ماده معاف می باشند. برای تامین هزینه های سازمانی و اداری شهرداری و امور دفاع غیر نظامی امور خیریه و سایر تکالیفی که به موجب قانون به عهده شهرداری ها محول است بر اساس تقسیماتی خواهد بود که با توجه به احتیاجات و مقتضیات محل به پیشنهاد شهرداری و تصویب انجمن شهر رسیده باشد و در هر صورت میزان اعتبارات عمرانی نباید از چهل درصد بودجه سالانه کمتر باشد. تبصره 1 - مصرف اعتباراتی که به تصویب انجمن شهر می رسد باید منحصرا در حوزه همان شهرداری و با نظارت انجمن شهر باشد. (اصلاحی 1345/11/27) تبصره 2 - در شهرهایی که موسسات خیریه دارای تاسیسات درمانی می باشند انجمن بهداری و در صورت نبودن آن انجمن شهر با موافقت وزارت بهداری می تواند از محل هزینه های درمانی ده درصد سهم بهداری مذکور در بند 1 این ماده مبلغ متناسبی در اختیار موسسات مزبور بگذارد. (اصلاحی 1345/11/27) تبصره 3 - از تاریخ تصویب این قانون انجمن شهرهایی که درآمد شهرداری هر یک از آن ها از یک میلیون ریال به بالاست موظفند برای ساختمان دبستان عوارض خاصی وضع کنند و طبق قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری ها مصوب خرداد 1334 توسط کمیسیون ناظر بر سهم فرهنگ به مصرف برسانند. (اصلاحی 1345/11/27)
سیر تحول ماده 68 قانون شهرداری