Loading...
ماده 25 قانون شهرداری
در پایان آخرین ساعتی که برای اخذ رای معین گردیده است در ورودی انجمن یا شعبه بسته می شود و اگر عده ای از آنان که حق رای دادن دارند در داخل محل حاضر باشند رای خود را به ترتیب مذکور در صندوق انداخته و انجمن یا شعبه به رای گرفتن خاتمه می دهد و بعد از آن دیگر از کسی رای قبول نمی شود.
شماره تاریخ موضوع
34325/3891/211 1382/06/27 *دستورالعمل اجرای ماده 21مصوبه هیئت وزیران در خصوص تجمیع عوارض
سیر تحول ماده 25 قانون شهرداری