Loading...
ماده 28 قانون برگزاری مناقصات
ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه
ترکیب هیات ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (27) این قانون در مورد دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون به شرح زیر خواهد بود:
الف - در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (1) این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا موسسه دولتی حسب مورد و ذی حساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط
ب - در انجام معاملات دستگاههای اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند در واحدهای خارج از مرکز دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (1). استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی در محل و حسب مورد ذی حساب یا مسوول امور مالی مربوط
تبصره 1 - در دستگاههایی که ذی حساب ندارند. بالاترین مسوول امور مالی. جانشین ذی حساب می باشد
تبصره 2 - هیات ترک مناقصه در استانداری ها. استاندار یا نماینده او. معاون ذی ربط استاندار و ذی حساب استانداری می باشد
ج - در مورد انجام معاملات شرکتهای دولتی. مدیرعامل و یا بالاترین مقام اجرایی و حسب مورد ذی حساب یا مدیر مالی شرکت و یک نفر به انتخاب مجمع عمومی یا شورای عالی حسب مورد
د - هیات موضوع این ماده که در هر مورد بنا به دعوت بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی ربط و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشکیل می شود. با حضور هر سه نفراعضای مربوطه رسمیت دارد و کلیه اعضاء مکلف به حضور در جلسات هیات و ابراز نظرخود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضای ترک مناقصه وهمچنین نحوه انجام معامله موردنظر هستند لکن تصمیمات هیات با رای اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود
ه - در اجرای ماده (27) این قانون در صورتی که مبلغ معامله بیش از پنجاه برابرنصاب معاملات کوچک باشد. انجام معامله پس از تصویب هیات های سه نفری موضوع این ماده حسب مورد با تایید مقامات زیر مجاز خواهد بود:
1 - در مورد واحدهای مرکزی وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شرکتهای دولتی. به ترتیب وزیر یا رئیس موسسه مزبور و در مورد شرکتهای دولتی هیات مدیره شرکت
2 - در مورد دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و در مورد معاملات مربوط به اعتبارات غیراستانی که توسط وزارتخانه ها و موسسات دولتی به واحدهای خارج از مرکز ابلاغ می گردد و همچنین در مورد موسسات دولتی مستقر درخارج از مرکز. استاندار استان مربوطه
تبصره - در مواردی که استاندار شخصا در هیات ترک مناقصه موضوع این ماده شرکت کند و با نظر موافق صورتجلسه مربوط را امضاء نماید. تایید مجدد وی ضرورت ندارد
3 - درمورد معاملات مربوط به قوه قضائیه. شورای نگهبان. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. دیوان محاسبات کشور و سایر موسسات دولتی که به صورت مستقل اداره می شوند و تابع هیچ یک از وزارتخانه ها و موسسات دولتی نیستند. به ترتیب رئیس قوه قضائیه یا حسب مورد یکی از معاونین منتخب وی. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذی ربط
4 - درمورد معاملات مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی بالاترین مقام اجرائی نهاد یا موسسه مربوط
و - در اجرای بند (ه) این ماده درصورتی که مبلغ معامله بیش از دویست برابرنصاب معاملات کوچک باشد انجام معامله پس از تصویب هیاتهای سه نفری موضوع این ماده تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی. اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران منوط به تایید شورای اقتصاد و پس از آن منوط به تایید هیاتی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (دبیر هیات). وزیر امور اقتصادی و دارائی و بالاترین مقام مذکور در بند (ه) خواهد بود
شماره تاریخ موضوع
87158/ت53526ه- 1395/07/19 انعقاد قرارداد وزارت راه و شهرسازی با نمایندگی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) با «شرکت احداث و راه اندازی ترمینال سلام فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره)» به سهامداری بنیاد مستضعفان
سیر تحول ماده 28 قانون برگزاری مناقصات