Loading...
ماده 26 قانون برگزاری مناقصات
نحوه برگزاری مناقصه محدود
مناقصه محدود با رعایت مواد (4) و (13) در موارد زیر برگزار می شود:
الف - وجود فهرست های مناقصه گران صلاحیتدار معرفی شده توسط مراجع ذی صلاح دولتی
تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه گران صلاحیتدار. برابر آیین نامه ای است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران می رسد
آیین نامه اجرایی بند "الف" ماده (26) قانون برگزاری مناقصات
ب - وجود فهرست کوتاه مناقصه گران صلاحیتدار که طبق ماده (12) این قانون حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد
در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی (انجام ترتیبات موضوع بندهای (ب). (ج) و (د) ماده 13 این قانون نیست
سیر تحول ماده 26 قانون برگزاری مناقصات