Loading...
ماده 21 قانون برگزاری مناقصات
انعقاد قرارداد
الف - قرارداد با برنده مناقصه. باید پیش از پایان مدت اعتبار پیشنهادها منعقد شود این مدت حداکثر برای یک بار و برابر مدت پیش بینی شده در اسناد مناقصه قابل تمدید است بعد از عقد قرارداد تضمین پیشنهاددهنده دوم مسترد می گردد
ب - قرارداد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد. منعقد خواهد شد چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت انجام تعهدات را ارائه ننماید. تضمین مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد درصورت امتناع نفر دوم. تضمین وی نیز ضبط و مناقصه تجدید خواهد شد
سیر تحول ماده 21 قانون برگزاری مناقصات