Loading...
ماده 5 قانون صدور چک
ماده (13) اصلاحی موضوع ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون صدورچک مصوب 1372. 8. 11 به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده 13 - در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:
الف - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
ب - هرگاه در متن چک. وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
ج - چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدیاست.
د - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطیبوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
ه - - در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدورچک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
سیر تحول ماده 5 قانون صدور چک