Loading...
ماده 16 قانون صدور چک
وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.
سیر تحول ماده 16 قانون صدور چک