Loading...
ماده 14 قانون صدور چک
دارنده چک میتواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
سیر تحول ماده 14 قانون صدور چک