Loading...
ماده 12 قانون صدور چک
در موارد زیر صادرکننده چک از نظر این قانون قابل تعقیب کیفری نیست.
1 - در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
2 - هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقیق شرطی شده باشد.
3 - هرگاه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
4 - هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقیق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
5 - در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.
در مورد این ماده شهادت شهود به تنهایی مثبت ادعا نیست.
سیر تحول ماده 12 قانون صدور چک