Loading...
ماده 5 قانون صدور چک
بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
سیر تحول ماده 5 قانون صدور چک