Loading...
ماده 38 قانون شوراهای حل اختلاف
چنانچه اعضای شورا در مقابل دریافت وجه یا سند پرداخت وجه یا مال یا ارائه خدمت به نفع یکی از طرفین اظهارنظر کنند. به مجازات بزه موضوع ماده (588) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم - تعزیرات مصوب 2/3/1375) محکوم می شوند.
سیر تحول ماده 38 قانون شوراهای حل اختلاف