Loading...
ماده 33 قانون شوراهای حل اختلاف
چنانچه اعضاء یا کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور و مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا را از دست بدهند. رئیس حوزه قضائی مراتب را مستندا جهت رسیدگی به هیات رسیدگیکننده به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا موضوع ماده (34) این قانون اعلام میکند.
سیر تحول ماده 33 قانون شوراهای حل اختلاف