Loading...
ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف
طرفین میتوانند شخصا در شورا حضور یافته یا از وکیل دادگستری استفاده نمایند.
سیر تحول ماده 20 قانون شوراهای حل اختلاف