Loading...
ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف
در صورت بروز اختلاف در صلاحیت شورای حل اختلاف با سایر مراجع غیردادگستری در یک حوزه قضائی. حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی حوزه قضائی مربوط است و در حوزههای قضائی مختلف یک استان. حل اختلاف با شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان مرکز همان استان است. در صورت بروز اختلاف شوراهای حل اختلاف با مراجع غیردادگستری واقع در حوزه دو استان. به ترتیب مقرر در بند (پ) ماده (13) این قانون عمل می شود.
سیر تحول ماده 14 قانون شوراهای حل اختلاف