Loading...
ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
در زمان کمبود برق. گاز یا خدمات مخابرات. واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه کننده برق. گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی. کشاورزی و خدماتی. وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند. هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد موقتا جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند. موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.
آیین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های صنعت. معدن و تجارت. جهاد کشاورزی. نفت. نیرو و ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه می شود و ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره 1 - در زمانهای اضطراری که قطع برق یا گاز واحدهای مسکونی. جان شهروندان را به خطر اندازد. شورای تامین استان محل ایجاد اضطرار می تواند برای حداکثر دو روز که قابل تمدید است. حکم این ماده را نقض کند و دستور دهد بدون تعیین نحوه جبران خسارتهای وارده. برق یا گاز واحدهای تولیدی قطع شود. در جلسه تصمیم گیری در این باره. باید نمایندگان اتاقهای مرکز استان برای استماع نظراتشان دعوت شوند.
تبصره 2 - شرکتهای عرضه کننده برق و گاز موظفند ضمن هماهنگی با شرکتهای بیمه. امکان خرید بیمه نامه پوشش دهنده خسارات ناشی از قطع برق یا گاز را برای واحدهای تولیدی مشترک خود فراهم آورند.
سیر تحول ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار