Loading...
ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
اتاقها مکلفند فهرست ملی تشکلهای اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام نمایند. در آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که فاقد تشکل فعال می باشند. اتاقها موظفند برای ساماندهی. ایجاد وثبت تشکلهای اقتصادی فعال زمینه های لازم را ایجاد کنند و در فعالیتهایی که تشکلهای موازی وجود دارد. زمینه ادغام. شبکه سازی. یکپارچه سازی و انسجام تشکلهای موازی را فراهم نمایند.
تبصره 1 - اتاقها موظفند در فعالیتهای صادرات غیرنفتی با ایجاد انسجام. هماهنگی و تقسیم کار. از فعالیت موازی تشکلها جلوگیری کنند. همه تشکلهای اقتصادی موظفند در اجرای احکام این ماده با اتاقها همکاری کنند.
تبصره 2 - موسسان و مدیران تشکلهای اقتصادی نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده آنها از منافع حضور در این تشکلها شوند. نظرات اصناف یا تشکلهای جدید اقتصادی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف کشور و یا روسای این تشکلها در شورای گفتگو بررسی می شود.
سیر تحول ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار