Loading...
ماده 11 لایحه برنامه ششم توسعه
به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (50) قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست بهره مندی از محیط زیست مطلوب مندرج در سند چشم انداز و اجرای سیاست های کلی ابلاغی محیط زیست. تمامی دستگاه های اجرایی و بخش های خصوصی و تعاونی نهادهای عمومی غیر دولتی برای طرح های عمده. مکلف اند نسبت به ارزیابی راهبردی محیط زیست sea و ارزیابی اثرات زیست محیطی eia سیاست ها. برنامه ها و طرح های خود براساس شاخص ها. ضوابط و معیارهای پایداری محیط زیست به اجرا درآورند.
آیین نامه اجرایی این ماده در خصوص تعیین شاخص های شناسایی طرح های عمده. نحوه اعمال. سازوکارهای نظارت و پایش بر شاخص های پایداری. الزامات شاخص های پایداری محیط زیست. وظایف و الزامات دستگاه های اجرایی برای پیشبرد شاخص های یاد شده به پیشنهاد سازمان و سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی ذیربط 6 ماه پس از تصویب قانون در هیات وزیران به تصویب خواهد رسید.
سیر تحول ماده 11 لایحه برنامه ششم توسعه