بخشنامه - قانون مالیاتهای مستقیم


شماره :230/97/158
تاریخ : 1397/11/24
موضوع : ارسال رای شماره 1893 مورخ 4/10/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 61/93/200 مورخ 20/5/1393


به پیوست تصویر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1893 مورخ 4/10/1397 مبنی بر ابطال بخشنامه شماره61/93/200 مورخ 20/5/1393 به شرح ذیل برای اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد.:

بر مبنای ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم فعالیتهای انتفاعی اشخاص حقوقی به استثنای مواردی که در این قانون دارای نرخ جداگانه ای می باشد. مشمول مالیات به نرخ 25 درصد اعلام شده است. یکی از استثنائات حکم مقرر در این ماده مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی که نرخ آن به موجب ماده 119 قانون مالیاتهای مستقیم از حکم کلی مقرر در ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم استثناء شده و به تناسب میزان درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی مشمول نرخ های سه گانه مقرر درماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم (15 و20 و25 درصد) قرار داده شده است. نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت نرخ مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی را کماکان مشمول حکم مقرر در ماده 105 قانون مالیاتهای مستقیم قرار داده است بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیارات بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می شود.


نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیمدانلود فایل پیوست