بخشنامه - سایر قوانین


شماره :200/97/157
تاریخ : 1397/11/21
موضوع : افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی-های شرکت-های بورسی موضوع ماده 141 قانون تجارت در اجرای بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور


پیرو بخشنامه شماره 56/97/200/ص مورخ 16/4/1397 موضوع(انطباق حکم موضوع بند(ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور با حکم تبصره1 ماده 149 قانون مالیات-های مستقیم و آیین-نامه اجرایی آن راجع به تجدید ارزیابی دارایی شرکت-ها ) با توجه به سوالات و ابهامات مطروحه بدین وسیله مقرر می-دارد:

شرکت-های مدنظر که بر اساس صورتهای مالی عملکرد سال 1396( با ملحوظ نظر داشتن بند 1 بخشنامه مذکور) مشمول ماده 141 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شده باشند. در صورتی که در طی سال 1397 اقدام به تجدید ارزیابی دارایی-های خود نموده و مازاد حاصل از این تجدید ارزیابی را به حساب افزایش سرمایه منظور و فارغ از میزان درآمد و هزینه طی سال 1397 با این اقدام (افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی) از شمول ماده 141 لایحه قانونی مذکور خارج گردند با رعایت سایر مقررات مربوط امکان برخورداری از نرخ صفر مالیاتی مربوطه را دارا خواهند بود.

لازم به ذکر است در صورتی که افزایش سرمایه-ای از محل سایر منابع (آورده نقدی. مطالبات حال-شده و ...) در طی سال جاری و قبل از افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی انجام-شده و با انجام آن شرکت از شمول ماده 141 قاون مذکور خارج شده باشد در این صورت امکان برخورداری از مشوق مذکور را دارا نخواهد بود.56- 10/11

سید کامل تقوی-نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور


دانلود فایل پیوست