بخشنامه - قانون مالیاتهای مستقیم


شماره :230/97/154
تاریخ : 1397/11/16
موضوع : ابلاغ صورتجلسه شماره 36-201 مورخ 6/11/1397 شورای عالی مالیاتی در خصوص پارک فناوری پردیس


ه پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 36-201 مورخ 6/11/1397 دراجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات-های مستقیم در ارتباط با پارک فناوری پردیس که به تنفیذ رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور رسیده. جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم


دانلود فایل پیوست