بخشنامه - قانون مالیاتهای مستقیم


شماره :200/97/150
تاریخ : 1397/11/10
موضوع : اصلاح بند (خ) ماده 1 دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
پیرو بخشنامه شماره 200/96/55 مورخ 1396/04/20 راجع به ابلاغ دستورالعمل مشترک وزرات امور اقتصادی و دارایی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی در خصوص نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق مذکور به پیوست تصویر اصلاحیه دستورالعمل یادشده به شماره 226449 مورخ 1397/10/17 که از ابتدای سال 1395 به بعد لازم الاجراست به شرح زیر جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می-گردد.

بند (خ) اصلاحی ماده یک دستورالعمل فوق الذکر:

اطلاعات عملکرد مالی: اطلاعات رویدادهای مالی شامل دفاتر. اسناد. مدارک. ترازنامه. حساب سود و زیان می-باشد.54-25/10سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور


دانلود فایل پیوست