بخشنامه - قانون مالیاتهای مستقیم


شماره :230/97/151
تاریخ : 1397/11/10
موضوع : تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم


پیرو بخشنامه-های منتهی به شماره 135/97/230/د مورخ 5/10/1397به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143قانون مالیاتهای مستقیم به پیوست تعداد دو برگ فهرست مربوط به 41 مورد تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و یک برگ فهرست مربوط به 7 مورد تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس کالا از تاریخ 27/9/1397 لغایت 3/11/ 1397مربوط به دوره های مالی مندرج درفهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 44229/122 مورخ 8/11/1397 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می گردد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست های پیوست و تائیدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم


دانلود فایل پیوست