بخشنامه - قانون مالیات بر ارزش افزوده


شماره :200/97/152
تاریخ : 1397/11/10
موضوع : ابلاغ صورتجلسه شماره 30-201 مورخ 9/10/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مربوط به صادرات کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب). (ج) و (د) ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده


به پیوست نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 30-201 مورخ 9/10/1397 مبنی بر " با توجه به تبصره (4) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر اینکه "مالیات بر ارزش افزوده پرداختی مودیان بابت کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (16) و بندهای (ب).(ج) و (د) ماده (38) این قانون. صرفا در مراحل واردات. تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط وارد کنندگان و توزیع کنندگان آن. قابل کسر از مالیاتهای وصول شده و یا قابل استرداد به آنها خواهدبود" لذا با توجه به عدم تسری انجام این امر در مرحله صادرات. بنابر این نظر مذکور در بند (1) ابهام مطرح شده در چارچوب مقررات می باشد." در اجرای بند (3) ماده (255) قانون مالیات های مستقیم جهت اجراء ابلاغ می گردد.

بدیهی است رعایت مفاد این بخشنامه در خصوص آن دسته از پرونده های مالیات بر ارزش افزوده که در مراحل دادرسی مطرح می باشند الزامی است .

ضمنا لازم به ذکر است مفاد بند(10) بخشنامه شماره 133/97/200 مورخ 27/9/1397 و همچنین بند (19) بخشنامه شماره 28004 مورخ 28/11/1388 کماکان به قوت خود باقیست.

سید کامل تقوی نژاد

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور


دانلود فایل پیوست